Separacja alternatywą dla rozwodu?

 

Decyzja o separacji

-„Pani Mecenas, chcę się rozwieść. To koniec! Mam dość tego małżeństwa…” takie oto słowa stały się preludium do rozważań nad możliwościami i rozwiązaniami prawnymi (separacja albo rozwód), które najsprawniej, najskuteczniej i najkorzystniej pomogą mojej klientce rozwiązać problemy w jej małżeństwie.

Każda sprawa, w którą zaangażowana jest ogromna dawka emocji, a te z zakresu prawa rodzinnego z pewnością do nich należą, jest przeze mnie traktowana szczególnie ostrożnie. Często bowiem zdarza się, iż zirytowani poddajemy się pejoratywnym uczuciom i podejmujemy nieprzemyślane i pochopne decyzje. Mimo, iż zakończenie związku małżeńskiego nigdy nie będzie proste, ani obojętne, warto jednak zdobyć się na rozwagę i przemyśleć swoją sytuację gruntownie.

Zapytałam moją klientkę, czy rzeczywiście uważa, że jej małżeńskie problemy są na tyle trudne, iż małżeństwa nie się już uratować. Kobieta nie miała wątpliwości, że na chwilę obecną rozkład jej pożycia małżeńskiego jest zupełny. Każda ze sfer, tzn. emocjonalna, gospodarcza i fizyczna zostały zerwane. Moja rozmówczyni, gdy emocje już nieco opadły, nie była w stanie odpowiedzieć jednoznacznie z kolei na pytanie, czy rozkład ten jest trwały. Problemy, które się pojawiają w małżeństwie bywają przecież przejściowe. Nie w każdym przypadku tak bywa, czasem warto podjąć radykalną decyzję, jaką jest rozwód. Kiedy orzeczenie rozwodu jest możliwe opisałam w artykule Rozwód, od czego zacząć? W tej jednak konkretnej sprawie nie znalazłam ewidentnych przesłanek do zakończenia małżeństwa.

W takim i podobnych przypadkach kodeks rodzinny i opiekuńczy otwiera przed nami możliwość wystąpienia do Sądu o orzeczenie separacji między małżonkami.Instytucja ta jest zbliżona do rozwodu, jednakże jest odrębną kategorią prawną, a skutki jej orzeczenia różnią się od orzeczenia przez Sąd rozwodu.

Różnice między separacją a rozwodem

Przede wszystkim, separacja, w przeciwieństwie do rozwodu, może być orzeczona, gdy doszło do zupełnego rozkładu pożycia, rozwód wymaga, by rozkład ten był jeszcze trwały. Separacja ma ze swej natury charakter przejściowy. Małżonkowie zyskują możliwość przemyślenia swojej sytuacji i podjęcia decyzji, czy chcą się rozwieść, czy utrzymać małżeństwo.

Zaznaczyć należy, iż orzeczenie przez Sąd separacji nie rozwiązuje małżeństwa. W konsekwencji małżonkowie pozostający w separacji nie mogą wejść w związek małżeński z inną osobą. Kolejnym bardzo ważnym skutkiem separacji jest powstanie rozdzielności majątkowej między małżonkami. Oznacza to, iż każde z nich ma swój odrębny majątek. Podczas, gdy orzeczenie rozwodu pociąga za sobą zniesienie współwłasności.

Następną istotną kwestią jest fakt, iż małżonkowie zostaną obowiązani do wzajemnej pomocy, pod warunkiem, że względy słuszności będą za tym przemawiały.
Analogicznie do sytuacji po orzeczeniu rozwodu, jeden z małżonków może zostać zobowiązany przez Sąd do dostarczania drugiemu środków utrzymania. Możliwość taka aktualizuje się w sytuacji, gdy jeden z małżonków na skutek separacji popadłby w niedostatek lub pociągałoby to istotne pogorszenie sytuacji materialnej jednego z małżonków.

Koszty separacji

Warto także zwrócić uwagę, iż postępowanie w sprawie o separację może się toczyć w trybie procesowym albo nieprocesowym. Jeżeli małżonkowie zgodnie wnoszą o orzeczenie separacji, to postępowanie w takiej sprawie wszczyna się wnioskiem i ma ono charakter nieprocesowy. Opłata od wniosku wynosi 100 zł. Również opłata od wniosku o zniesienie separacji plasuje się w tej samej wysokości.

Jeżeli jednak małżonkowie mają sprzeczne zdanie odnośnie separacji lub jedno z nich żąda rozwodu, sprawa ma charakter procesowy, a opłata od pozwu wynosi 600 zł.

W praktyce zdarza się również, iż jeden z małżonków wnosi o orzeczenie rozwodu, a drugi żąda separacji. W takiej sytuacji, jeżeli żądanie rozwodu jest uzasadnione, Sąd orzeka rozwód.

Liczba separacji w Polsce maleje. W 2010 r. było ich 2789, a w 2015 r. tylko 1700. Dane pochodzą ze strony ze strony slowdata.pl.

Separacja- konsekwencje

To, co nie może nam umknąć z pola widzenia, to to, iż zarówno podczas postępowania w sprawie o separację, jak i w sprawie o rozwód, Sąd rozstrzyga o wszelkich sprawach związanych z tymi sprawami. Oznacza to, że Sąd w wyroku (więcej w artykule Co zawiera wyrok rozwodowy?) kształtuje kwestie związane z władzą rodzicielską nad małoletnimi wspólnymi dziećmi stron, kontaktami rodziców z dziećmi, wysokością kosztów utrzymania i wychowania dzieci przez każdego z rodziców. Z praktycznego punktu widzenia, jeżeli toczy się sprawa o rozwód, czy separację, nie można wszcząć odrębnej sprawy, np. o alimenty na rzecz małoletnich dzieci, gdyż kwestie te są już przedmiotem postępowania w sprawach rozwód, czy separację.

Decydując się na separację, pozostawiamy sobie możliwość odłożenia w czasie ostatecznej decyzji. Separacja ze swej natury jest rozwiązaniem tymczasowym. Może się zakończyć jej zniesieniem lub wniesieniem do Sądu powództwa o rozwód.


Powiązane wpisy: