Parkowanie na drodze osiedlowej

parkowanie na ulicy osiedlowej

Wojna sąsiedzka- posiadacze samochodów kontra reszta (parkowanie na drodze osiedlowej)

Tło konfliktu sąsiedzkiego o miejsce, w którym został zaparkowany samochód

Przeglądając strony portali społecznościowych, częstym i niezwykle kontrowersyjnym tematem jest kwestia parkowania samochodów przez kierowców na terenie osiedli na Białołęce, na Tarchominie i Nowodworach. Parkowanie na drodze osiedlowej w określonym miejscu- odcinku drogi bywa z jakiś względów uciążliwe dla sąsiadów. Abstrahując od dywagacji na temat trudności ze znalezieniem miejsca parkingowego przy bloku- ta kwestia nie ma znaczenia w ocenie prawidłowego zaparkowania pojazdu, często sąsiedzi postanawiają na własną rękę „wymierzyć sprawiedliwość”. Oblanie pojazdu, np. jogurtem, czy zarysowanie karoserii gwoździem to częsty widok znajdujący się na zdjęciach umieszczanych w Internecie przez posiadaczy pojazdu.

W niektórych przypadkach aż trudno uwierzyć, że parkowanie na drodze osiedlowej bywa zarzewiem wielkiego konfliktu sąsiedzkiego i epilogiem spirali niekończących się waśni.

Analiza prawna 

Przechodząc do analizy prawnej stwierdzić należy, że przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym na drogach wewnętrznych, czy osiedlowych nie mają zastosowania. Parkowanie na drodze osiedlowej jest więc całkowicie dozwolone. Funkcjonariusze mogą podjąć swoje działania w tych miejscach dopiero wówczas, gdy zagrożone jest np. ludzkie życie. Sytuacja ta ulega diametralnej zmianie, gdy właściciel terenu lub zarządca podjął decyzję o ustanowieniu tzw. strefy ruchu. Wtedy, na drogach wewnętrznych i osiedlowych obowiązują takie same zasady jak na drogach publicznych. Oznacza to, że parkowanie na drodze osiedlowej jest możliwe tylko tam, gdzie nie jest to zabronione.

Jak rozpoznać, czy na danym osiedlu została ustanowiona strefa ruchu? 

Jeżeli mamy wątpliwości co do zasad obowiązujących na określonej drodze wewnętrznej, najlepiej upewnić się, czy na wjeździe został ustawiony znak D-52. Jest to znak na białej tablicy, na której czarnym kolorem umieszczony został obrazek przedstawiający samochód i napis „strefa ruchu”. Jeżeli taki znak stoi przy wjeździe do naszego osiedla, oznacza to że na drogach osiedlowych panują takie same zasady jak na drogach publicznych. Wyjazd ze strefy ruchu zwiastuje z kolei znak D-53.

Znak D-52
Znak D-52
Znak D-53
Znak D-53

 

Zaparkowanie samochodu w miejscu niedozwolonym będzie się wiązło z możliwością wystawienia nam mandatu. Należy pamiętać, iż w strefie ruchu możliwym środkiem do zastosowania jest także odholowanie naszego samochodu na parking depozytowy. Chcąc dokonać odbioru naszego samochodu, musimy liczyć się z koniecznością poniesienia kosztów holowania i postoju samochodu na parkingu.

Czat z asystentem prawnym

Nie zapominajmy jednak, że kompetencje związane z prowadzeniem postępowania wyjaśniającego związanego z wykroczeniem posiada Policja, czy też Straż Miejska.

Czy wobec zarysowania samochodu posiadacz pozostaje bezradny? 

Absolutnie nie! Niszczenie mienia zgodnie z przepisami prawa, w zależności od wielkości wyrządzonej szkody stanowi albo przestępstwo albo wykroczenie. Jeżeli rozmiar szkody nie przekracza 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę to sprawca odpowiada za wykroczenie. Za jego popełnienie grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywna. Należy jednak mieć na uwadze, iż ściganie przez organy państwowe osoby, która dopuściła się wykroczenia polegającego na niszczeniu, uszkodzeniu, czy czynieniu cudzej rzeczy niezdatnej do użytku zależy od zgłoszenia takiego żądania przez osobę pokrzywdzoną. Jeżeli mamy do czynienia z przestępstwem uszkodzenia mienia procedura jest analogiczna. Organy ścigania zajmą się sprawą, jeżeli pokrzywdzony zgłosi odpowiedni wniosek. Kara, która grozi za popełnienie tego przestępstwa w typie podstawowym to pozbawienie wolności od 3 miesięcy do lat 5.

W razie popełnienia wykroczenia, Sąd może orzec obowiązek zapłaty równowartości szkody lub obowiązek przywrócenia stanu poprzedniego. W postępowaniu karnym, możliwe jest z kolei złożenie wniosku o orzeczenie obowiązku naprawienia  w całości lub w części wyrządzonej przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Poza tym, możliwe jest także dochodzenie odszkodowania na drodze cywilnej. Uszkodzenie czyjegoś samochodu na gruncie kodeksu cywilnego stanowi czyn niedozwolony. Zgodnie z art. 415 Kodeksu cywilnego kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. 

Warto zacząć od próby polubownego rozwiązania konfliktu. Wszak stosunki sąsiedzkie są niezwykle istotne. Nic nie zastąpi nam mieszkania w miejscu, gdzie panuje przyjazna i miła atmosfera, a stosunki międzyludzkie cechuje wzajemne zrozumienie. Posiadanie życzliwego sąsiada to skarb. Warto o tym pamiętać, zanim wykonamy pochopne działania.