Odszkodowanie za zniszczenie samochodu

odszkodowanie za zniszczenie samochodu

Odszkodowanie za zniszczenie samochodu okazało się interesującą Was, Drodzy Czytelnicy, kwestią po ostatnim wpisie: Wojna sąsiedzka- posiadacze samochodów kontra reszta; parkowanie na drodze osiedlowej (wpis ten dostępny tutaj).

Kiedy warto wnieść sprawę do Sądu? 

Odszkodowanie za zniszczenie samochodu- jeżeli chcemy dochodzić na drodze powództwa cywilnego, to przede wszystkim musimy znać dane personalne i adresowe pozwanego. Musimy wiedzieć kto wyrządził nam szkodę na mieniu, by móc go pozwać. Jeżeli nie jesteśmy w stanie ustalić adresu, a znamy imię i nazwisko osoby, która wyrządziła nam szkodę, można zwrócić się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych- Centrum Personalizacji Dokumentów. W ten sposób ustalimy dane potrzebne do wniesienia pozwu do Sądu.

Fakt wyrządzenia nam szkody powinien zostać udokumentowany. Dobrym dowodem są zdjęcia obrazujące szkodę. Fakt uszkodzenia samochodu może także być stwierdzony protokołem spisanym przez funkcjonariusza Policji. Dowodem na wyrządzenie nam szkody mogą być także zeznania świadków. Zaznaczam jednak, że same zeznania mogą okazać się mało wartościowe dla Sądu. Uzupełniająco oczywiście można złożyć wniosek o przesłuchanie świadków, aczkolwiek radziłabym, aby pierwszoplanowym dowodem były zdjęcia dokumentujące zaistniałą szkodę.

Czat z asystentem prawnym

Powyżej opisane dowody będą potwierdzeniem na okoliczność, że szkoda w ogóle została wyrządzona, a nasz samochód uległ uszkodzeniu. To jednak ciągle za mało, by uzyskać odszkodowanie za zniszczenie samochodu. Aby wykazać, że to właśnie osoba, którą pozywamy dokonała zniszczenia naszego pojazdu, trzeba na to przedstawić dowody. Zbierając je, radzę rozejrzeć się, czy w miejscu, gdzie został postawiony nasz samochód znajduje się monitoring. Jeżeli kamera zarejestrowała sprawcę na tzw. „gorącym uczynku”, to w zasadzie inne dowody mogą mieć już tylko walor uzupełniający.

Co w sytuacji, gdy nie mamy takiego szczęścia, a nasz samochód stał w miejscu, w którym nie ma umieszczonych żadnych kamer?

Nie jesteśmy całkowicie bezradni w takiej sytuacji. Szkoda przecież została nam wyrządzona. Mamy zdjęcia potwierdzające ten fakt, więc raczej „samo się nie zrobiło”. Warto popytać sąsiadów, innych posiadaczy samochodów, może ktoś ma wiedzę na ten temat. Jeżeli sami widzieliśmy to zdarzenie, to nasze przesłuchanie jako strony również może być dowodem w sprawie. 

Następną istotną kwestią decydującą o tym, czy w ogóle jest sens wnosić o odszkodowanie za zniszczenie samochodu, jest udowodnienie rozmiaru szkody, którą ponieśliśmy. Jeżeli samochód został zarysowany, to rozmiar szkody wyznacza głównie koszt, jaki ponieśliśmy za doprowadzenie samochodu do stanu sprzed uszkodzenia. Nie muszę chyba przypominać, że naprawa samochodu powinna zostać przez nas udokumentowana.  Do pozwu powinniśmy załączyć dowód wpłaty wynagrodzenia za wykonaną usługę.

Odszkodowanie za zniszczenie samochodu obejmuje szkodę, którą ponieśliśmy oraz utracone korzyści. Oznacza to, że w pozwie o odszkodowanie możemy żądać od sprawcy także rekompensaty za ewidentnie utracone korzyści, których nie osiągnęliśmy przez to, że zostało zniszczone nasze mienie.

Podsumowując, pozew o odszkodowanie za zniszczenie samochodu warto wnieść, gdy: 

  1. osoba sprawcy jest ustalona i dysponujemy przynajmniej jego imieniem i nazwiskiem oraz adresem zamieszkania;
  2. mamy dowody, że samochód został uszkodzony przez tą konkretną osobę;
  3. dysponujemy dowodami potwierdzającymi rozmiar poniesionej przez nas szkody;
  4. jesteśmy w stanie wykazać związek przyczynowo- skutkowy pomiędzy działaniem sprawy a zaistniałą szkodą

Aby wnieść powództwo do Sądu, należy uiścić opłatę od pozwu. Opłata ta w przypadku spraw o odszkodowanie wynosi 5% wartości kwoty, jaką chcemy mieć zasądzoną od sprawcy. W przypadku zasądzenia od sprawcy przez Sąd całości kwoty, o jaką się ubiegaliśmy, opłata sądowa zostanie nam zwrócona. Sąd poza kwotą odszkodowania w wyroku rozstrzyga także o kosztach procesu. Zasadą jest że strona przegrywająca, ponosi koszty sądowe.

Wiedząc o powyższym, przed złożeniem pozwu dobrze jest zastanowić się nad precyzyjnym określeniem kwoty odszkodowania. Gdyby okazało się że Sąd nie przyzna nam równowartości kwoty o jaką się ubiegaliśmy, będziemy zmuszeni w części w której przegraliśmy ponieść koszty procesu. Pamiętajmy, odpowiednie sporządzenie pozwu i przygotowanie niezbędnych dowodów jest gwarancją pomyślnego przebiegu procesu.