Wysokość alimentów na dzieci

Z poniższego artykułu dowiesz się: 

  1. Jakie wydatki na dziecko zalicza się do alimentów; 
  2. Od czego zależy wysokość alimentów; 
  3. Od kiedy można egzekwować alimenty na dziecko

 

Jakie wydatki zalicza się do alimentów na dzieci? 

Od czego zależy wysokość alimentów na dzieci określa Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Zgodnie z tym kodeksem, rodzice w pierwszej kolejności zobowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania (art. 133 §1 k.r.o.). Przepisy prawa nie określą górnej granicy wieku dziecka, do którego trwa obowiązek alimentacyjny. Ponadto, obowiązek alimentacyjny nie wygasa z mocy prawa. Jeżeli świadczenia alimentacyjne zostały zasądzone przez Sąd, to względem dziecka pełnoletniego rodzice mogą uchylić się od ich płacenia, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się. 

Od czego zależy wysokość alimentów na dzieci? Od usprawiedliwionych wydatków związanych z utrzymaniem dzieci oraz od możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. Ponadto, na wysokość zasądzonych alimentów ma wpływ podejmowanie osobistych starań o utrzymanie lub wychowanie dziecka. Brzmi enigmatycznie? Dla mojej Klientki- Pani Laury kwestia od czego zależy wysokość alimentów na dzieci też była skomplikowana, zanim nie trafiła do mnie. 

Do alimentów zalicza się tylko te wydatki, które zapewniają usprawiedliwione potrzeby dzieci. Kryterium oceny usprawiedliwionych potrzeb wyznaczają cechy osobiste dziecka,  a także standard życia dziecka przed rozstaniem się jego rodziców. Usprawiedliwione potrzeby dziecka zmierzają do zapewnienia adekwatnego do wieku dziecka rozwoju fizycznego i duchowego. 

Alimenty nie stanowią jedynie wydatków związanych z udziałem w kosztach utrzymania mieszkania, wyżywieniem dziecka, zakupem odzieży i obuwia, środków czystości i higieny. Do alimentów  można zaliczyć także koszty związane uczęszczaniem dziecka na zajęcia dodatkowe. Jeżeli dziecko pobiero naukę jazdy konno, gdy jego rodzice mieszkali wspólnie, wydatki z tym związane będą należały do alimentów. Jeżeli dziecko chodzi raz w miesiącu do kina, to również koszt ten składa się na wysokość alimentów. Rozrywka także jest usprawiedliwionym wydatkiem na dziecko. 

Jak ustalić wysokość alimentów na dziecko

W tym celu najpierw należy wyliczyć miesięczny koszt utrzymania dziecka. Sumujemy zatem wszystkie wydatki, które czynimy na rzecz dziecka w sali miesiąca. Część wydatków na dziecko może być raz na dwa tygodnie lub raz do roku (najczęściej będą to wydatki związane ze szkołą) i sprowadzamy je do wymiaru miesięcznego. 

Całkowity koszt utrzymania dziecka jest podstawą do wyliczenia wysokości alimentów przypadających na zobowiązanego. Sąd, ustalając wysokość zasądzonych alimentów bierze pod uwagę dochód, jaki osiąga każde z rodziców oraz czas, jaki każdy z rodziców poświęca dziecku. Jeżeli ojciec dziecka widzi się z nim tylko raz w tygodniu, jego udział w sprawowaniu opieki nad dzieckiem jest znikomy. Uzasadnia to zasądzenie wyższych alimentów, niż w sytuacji, gdyby ojciec dziecka sprawował nad nim opiekę w tygodniu oraz w weekendy. 

Nie tylko dochód jest brany pod uwagę. Sąd bada, jakie są możliwości majątkowe zobowiązanego. A zatem, jeżeli dochód osiągany przez rodzica dziecka jest stosunkowo niski, ale jest on właścicielem kliku nieruchomości i kilku samochodów, Sąd weźmie to pod uwagę obliczając wysokość alimentów. 

Wysokość alimentów jest zatem wypadkową powyższych czynników. Udział rodzica zobowiązanego do alimentów nie sprowadza się zatem do podziału po połowie kosztów utrzymania dziecka. W pewnych sytuacjach jest to możliwe. Najczęściej jednak udział w kosztach utrzymania dziecka jest zróżnicowany pomiędzy rodzicami. 

 

Od kiedy można egzekwować alimenty na dziecko

Temat ten z punktu widzenia moich Klientów często jest niezwykle istotny. Rozstanie stron, w sytuacji braku uregulowania kwestii związanych z utrzymaniem wspólnych dzieci, często wywołuje niepokój. Dochodzą niezaplanowane wydatki, które wcześniej pokrywał nasz partner. Taka sytuacja w perspektywie długotrwałego postępowania w Sądzie, często rodzi obawy o budżet. Zwiększone wydatki rodzą obawy rodziców o konieczność rezygnacji dzieci z części aktywności. 

Jak rozwiązać taką sytuację? 

W takich sytuacjach, składam w imieniu Klienta wniosek o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych. Sąd wydaje postanowienie w sprawie zasądzenia alimentów na czas trwania postępowania na posiedzeniu niejawnym. Oznacza to, że strony nie są wzywane do Sądu. Postanowienie jest doręczane stronom przez Pocztę. Postanowienie o zabezpieczeniu alimentów jest wykonalne od chwili wydania. A zatem, zobowiązany znacznie szybciej będzie zobligowany do wypłacenia środków pieniężnych. To rozwiązanie prawne pomaga zabezpieczyć wydatki na dziecko jeszcze przed wydaniem wyroku przez Sąd. 

Powiązane wpisy: