To moje… to Twoje…. czyli podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej

Podzial majatku

Podział majątku wspólnego małżonków

 

Niezwykle skomplikowaną czynnością jest podział majątku wspólnego małżonków. Oczywiście każdy przypadek jest inny. Mimo to, bardzo trudno jest podzielić kilka lat wspólnego życia.
Niektórych rzeczy po prostu nie da się rozdzielić na połowę, toteż musi przypaść jednemu z małżonków, ewentualnie może zostać sprzedana, jeżeli przejawia jakąś wartość rynkową. Wtedy dochód ze sprzedaży dzieli się między małżonków.

W świetle Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej jako: „kro”) w skład majątku wspólnego wchodzą rzeczy, które zostały nabyte przez małżonków lub jednego z nich w trakcie trwania wspólności ustawowej małżeńskiej.

Art. 31 § 2 kro tworzy katalog rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego małżonków. Katalog ten ma jednak charakter otwarty, dlatego też przykłady w nim podane nie są wyczerpujące. Do tych podstawowych kwestii zaliczanych do majątku wspólnego należy wymienić:

  1. pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
  2. dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;
  3. środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;
  4. kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (jest to subkonto, na którym ewidencjonuje się informacje o zwaloryzowanej wysokości wpłaconych składek).

Postępowanie o podział majątku wspólnego należy do postępowań nieprocesowych. Pomimo to, jest jednym z najbardziej spornych. Rozwodnicy muszą być przygotowani na nie lada wysiłek związany z prowadzeniem postępowania o podział majątku. Niezmiernie istotnym i wartym podkreślenia jest, że każda przedstawiona Sądowi teza musi być poparta dowodami. Z praktycznego punktu widzenia i strategii prowadzenia spraw o podział majątku dowodom należy przypisać kluczowe znaczenie. Co prawda, zgodnie z art. 684 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej jako: „kpc”), który w związku z art. 567 § 3 kpc ma zastosowanie w tego rodzaju sprawie, wartość i skład majątku podlegającego podziałowi ustala Sąd.

Nie możemy jednak tracić czujności, pamiętając, iż „sami jesteśmy kowalem swojego losu”, zwłaszcza podczas procesu. Inicjatywa dowodowa, mimo wszystko, powinna być po naszej stronie. Jest to jedyna możliwość na efektywne bronienie własnych praw i zadbanie o swój interes.

Pamiętajmy także, iż przedmiotem postępowania o podział majątku nie jest ustalenie przez Sąd, co wchodzi w zakres majątku osobistego każdego z małżonków. Wobec tego, musimy się skupić na tym, co rzeczywiście stanowi majątek wspólny. Proszę zwrócić uwagę na słowie „rzeczywiście”. Niezależnie, bowiem od tego, co figuruje w dokumentach, który z byłych małżonków podany jest jako właściciel, kwestie te mogą podlegać ocenie przez Sąd. Dla przykładu wskażę, iż w postępowaniu o podział majątku domniemanie o zgodności wpisu w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym może zostać obalone. Sąd może ustalić, iż nieruchomość stanowi składnik majątku wspólnego byłych małżonków, nawet jeżeli z księgi wieczystej wynika, iż nieruchomość stanowi majątek osobisty jednego z nich. Przedsięwzięcie to wymaga ogromnego nakładu pracy i zaangażowania, nie należy bowiem do prostych.

Opłata za wniosek

Decydując się na wytoczenie sprawy o podział majątku, wniosek wszczynający należy skierować do wydziału cywilnego Sądu Rejonowego miejsca położenia majątku. Opłata od wniosku wynosi 1000 zł. Jeżeli strony postępowania opracowały wspólnie plan podziału majątku, są zgodne co do składu, wartości i sposobu podziału, wtedy opłata wynosi 300 zł. W zasadzie takie przypadki zdarzają się niezwykle rzadko.
Rekapitulując, najważniejsze w sprawie o podział majątku wspólnego jest właściwe i gruntowne przygotowanie się do postępowania przed Sądem. Zgodnie z zasadą wynikającą z art. 1038 § 1 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 46 kro sądowy podział powinien dotyczyć całego majątku wspólnego. Oznacza to, iż co do zasady, po zakończonym postępowaniu w sprawie o podział majątku wspólnego, byli małżonkowie nie mogą wytoczyć kolejnego postępowania i dzielić jeszcze jakieś inne rzeczy wchodzące w skład majątku wspólnego. Musimy mieć to na uwadze, dzieląc dorobek naszego życia.

Zapraszam do kontaktu, jeżeli potrzebujesz pomocy w zbudowaniu skutecznej, kompleksowej i profesjonalnej strategii w zakresie podziału majątku.

C.D.N.


Powiązane wpisy: