Podział majątku przy rozwodzie

1. Przeprowadzamy podziały majątku przy rozwodzie:

 • Podział majątku wspólnego małżonków
 • Podział udziału w firmach znajdujących się w majątku wspólnym
 • Podział majątku wspólników spółek cywilnych
 • Podział własności nieruchomości
 • Rozliczenie nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny

2. Przeprowadzamy podziały:

 • Sporne – przeprowadzane przed sądem
 • Za porozumieniem stron – na drodze negocjacji lub mediacji

3. Analiza i wycena składników majątku do podziału

4. Sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wstęczną

5. Przygotowanie umów podziału majątku do czynności notarialnych

Zachęcamy do kontaktu w celu:

 • Udzielenia porady prawnej 
 • Analiza sprawy 
 • Przygotowanie i prowadzenie negocjacji i mediacji
 • Reprezentowanie przed sądem

Pamiętaj!
Im szybciej się z nami skontaktujesz, tym skuteczniejszą i sprawniejszą strategię obrony Twoich interesów będzie można podjąć.

Kancelaria Adwokacka adwokat Anna Wędzicha świadczy pomoc prawną z zakresu prawa karnego.
Prawo karne Białołęka to szczególna dziedzina prawa. Prawo karne Tarchomin związane jest z zasadniczymi wartościami. Sprawy karne Białołęka polegają w głównej mierze na obronie takich wartości jak godność, wolność człowieka, a także często cześć i dobre imię.
Karnista Białołęka z naszej Kancelarii, koncentrując się na sprawach karnych Białołęka, podejmuje działania w sposób niezwłoczny. Jest to istotne zwłaszcza, gdy wobec osoby został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania lub zatrzymania. Sprawy karne Tarchomin wymagają niezwłocznej pomocy prawnej. Im na wcześniejszym etapie postępowania karnista Tarchomin zostanie ustanowiony obrońcą, tym większa gwarancja osiągnięcia sukcesu. Adwokat od karnego Białołęka wskaże, jakie prawa przysługują osobie podejrzanej lub oskarżonej na danym etapie postępowania.
Nasza Kancelaria świadcząc usługi prawne, specjalizuje się w obszarze prawo karne Białołęka. Karnista Nowodwory, będąc obrońcą występuje w imieniu Klienta przed każdym organem sprawiedliwości. Karnista Tarchomin reprezentuje naszych klientów zarówno przed Policją, Prokuraturą, jak i przed Sądami wszystkich instancji. Adwokat od karnego Tarchomin sporządzi w imieniu Klienta pisma procesowe, w tym wnioski dowodowe, zażalenia, czy apelacje.

 

Adwokat od karnego

Niejednokrotnie adwokat od karnego Nowodwory spotyka się z sytuacją, iż Klient nie jest świadomy możliwości rozwiązań prawnych. Zdarza się, że Klient ma swój zamysł co do sposobu prowadzenia sprawy, nie mając świadomości, że w jego sytuacji istnieją korzystniejsze rozwiązania prawne. Sprawa karna Białołęka należą do spraw złożonych, dlatego nieoceniona jest pomoc uzyskana od karnista Nowodwory. Powierzenie swojej sprawy profesjonaliście z zakresu prawo karne Białołęka zwiększa szanse na osiągnięcie satysfakcjonującego rezultatu. Zwłaszcza, że błędy popełnione w związku ze sprawa karna Nowodwory przekładają się na wynik sprawy. Adwokat od karnego Nowodwory pomoże ominąć pułapki prawne, jak również wyjaśni sytuację prawną osobie podejrzanej lub oskarżonej.
Często zdarza się, że adwokat od karnego Tarchomin dowiaduje się od Rodziny podejrzanego o jego aresztowaniu lub zatrzymaniu. W takiej sytuacji karnista Białołęka umówi najpierw spotkanie z osobami najbliższymi dla podejrzanego lub oskarżonego i odbierze od nich upoważnienie do obronyNowodwory. Mając pełnomocnictwo Białołęka (w sprawie karnej nazywane upoważnienie do obrony) adwokat od karnego Tarchomin spotka się z podejrzanym i potwierdzi z nim upoważnienie do obrony. Dokument ten zagwarantuje, iż adwokat od karnego Tarchomin może działać w sprawa karna Nowodwory.
Adwokat od karnego Białołęka prowadząc sprawa karna Nowodwory przez cały czas pozostaje do dyspozycji Klienta. Karnista Nowodwory opracowuje strategię działania, która jest najkorzystniejsza dla oskarżonego lub pokrzywdzonego.
Sprawa karna Tarchomin na etapie postępowania przygotowawczego może być związana z posiedzeniami Sądu w przedmiocie tymczasowego aresztowania. Karnista Tarchomin zapewnia udział podczas posiedzeń z tego zakresu. Ponadto, adwokat od karnego Nowodwory uczestniczy w czynnościach przesłuchania zarówno świadków, jak i podejrzanego/oskarżonego.
Nasza kancelaria reprezentuje również Klientów, którzy występują w sprawie karnej Białołęka jak o oskarżyciel posiłkowy, oskarżyciel subsydiarny, czy oskarżyciel prywatny.
Prawo karne Nowodwory przewiduje możliwość występowania jako strona w procesie karnym w powyższym charakterze. Adwokat od karnego w imieniu Klienta napisze zawiadomienie o możliwości popełniania przestępstwa, a także inne pisma z zakresu prawa karnego.

Adwokat od spraw karnych

Karnista Białołęka sporządzi także w imieniu Klienta prywatny akt oskarżenia i będzie reprezentował oskarżyciela prywatnego jako jego pełnomocnik podczas rozprawy.
Adwokat od karnego służy również pomocą w napisaniu subsydiarnego aktu oskarżenia i popierania stanowiska Klienta podczas rozprawy karnej.
Sprawa karna może również mieć miejsce na etapie postępowania wykonawczego, a więc już po wydaniu wyroku. Adwokat od karnego Nowodwory również na tym etapie służy pomocą.
Karnista Tarchomin z Naszej Kancelarii zyskał uznanie Klientów nie tylko ze względu na profesjonalizm świadczonej pomocy prawnej, ale również z uwagi na zaangażowanie, jak również dobieranie rozwiązań w sposób indywidualny i przemyślany dla każdej sprawy. Adwokat od karnego Białołęka nie działa w sposób schematyczny, gdyż każda sprawa karna Tarchomin jest inna. Do każdej sprawy adwokat od karnego Nowodwory podchodzi więc w sposób dystynktywny.
Biorąc pod uwagę specyfikę spraw karnych Nowodwory, karnista Tarchomin gotowy jest udzielić pomocy prawnej w sposób niezwłoczny w sprawach nagłych.
Prawo karne Białołęka jest bardzo różnorodne. Warto mieć świadomość, iż postępowania z zakresu prawa karnego należą do długotrwałych. Postępowanie sądowe poprzedzone jest postępowaniem przygotowawczym. Przesłuchanie świadka na etapie postępowania przygotowawczego może mieć kluczowe znaczenie dla sprawa karna Białołęka. Po pewnym czasie, gdy świadek przesłuchiwany jest przez Sąd, może okazać się, że wielu aspektów związanych ze sprawą karną Tarchomin nie pamięta. Wtedy często świadek powołuje się na zeznania złożone w toku postępowania przygotowawczego. Warto zatem zadbać o adwokata od karnego Białołęka już na etapie postępowania przygotowawczego.
Nie należy tracić z pola widzenia, iż sprawa karna Nowodwory, jak również postępowanie karne ma na celu ustalenia, czy został popełniony czyn zabroniony przez ustawę, który wyczerpuje znamiona przestępstwa. Jeżeli odpowiedź na to pytanie jest pozytywna, organy ścigania dążą do wykrycia sprawcy i pociągnięcia go do odpowiedzialności karnej.
Z tego punktu widzenia, czynności adwokata od karnego Tarchomin ogniskują się wokół wykazania, że osoba podejrzana lub oskarżona nie popełniła przestępstwa, lub że czyn zarzucany osobie podejrzanej, lub oskarżonej nie nosił znamion przestępstwa. Wszak należy zwrócić uwagę, iż Kodeks Karny przewiduje również wyłącznie odpowiedzialności karnej. Tego typu sytuacja ma miejsce wówczas, gdy co prawda oskarżony lub podejrzany popełnił zarzucany mu czyn, aczkolwiek ze względu na szczególne okoliczności czyn ten nie stanowi przestępstwa. Prawo karne Tarchomin wyróżnia w tym zakresie kontratypy. Należą do nich m.in. kontratyp obrony koniecznej, stan wyższej konieczności, kontratyp ryzyka nowatorskiego, a także błędy co do okoliczności stanowiącej znamię czynu zabronionego, błąd co do okoliczności wyłączającej odpowiedzialność, błąd co do bezprawności. Poza tym prawo karne Białołęka wskazuje również na niepoczytalność.

Prawo karne Białołęka, Nowodwory i Tarchomin

Karnista Nowodwory wskaże również, jak dzielą się przestępstwa, tj. na zbrodnię i występki. Adwokat od karnego Nowodwory wyjaśni, jaka jest różnica pomiędzy wskazanymi rodzajami czynów zabronionych i jakie wiążą się z tym konsekwencje przewidziane prawnie.
Nasza Kancelaria prowadzi również sprawy z zakresu wykroczeń. Najczęstszymi sprawami, w których doradza karnista Białołęka to sprawy z zakresu wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji. Sprawa karna Białołęka z tego zakresu dotyczy głównie takich wykroczeń jak prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu, czy też spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Pamiętaj, że adwokat od karnego Nowodwory zachowa wszelkie informacje, które uzyskał w związku z prowadzoną sprawą karną jako poufne. Masz zatem zagwarantowane, że wszystko, co zostanie przekazane adwokatowi od karnego Tarchomin, będzie stanowiło tajemnicę adwokacką.
W razie dodatkowych pytań Kancelaria Adwokacka Adwokat Anna Wędzicha służy pomocą.
Zapraszamy do kontaktu!


Opinie naszych klientów:

Opinie klientów o nas z Google Maps. Więcej opinii przeczytasz tutaj.Zadzwoń by uzyskać szybką pomoc prawną. 

telefon:  519 747 707