Rozwód, od czego zacząć?

Rozwod-od-czego-zaczac

 

Rozwód, od czego zacząć?

W życiu zdarzają się takie momenty, w których, mimo że to bardzo trudne, musimy podjąć radykalne decyzje. Jednym z takich postanowień jest niewątpliwie decyzja o zakończeniu związku małżeńskiego, czyli rozwód. W polskim systemie prawnym jedyną możliwością zakończenia małżeństwa jest orzeczenie przez Sąd Okręgowy wyroku rozwodowego.

Rozkład pożycia

Zanim zdecydujemy się podjąć działania prawne zmierzające do ustania więzi małżeńskiej, warto zastanowić się, czy w naszym małżeństwie doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia.
Poprzez powyższe wyrażenie należy rozumieć rozkład pożycia w sferze emocjonalnej, gospodarczej i fizycznej. Istotnym jest, by więzi w każdej z tych trzech sfer ustały. Stanowi to podstawowe kryterium możliwości wydania wyroku rozwodowego.

Sąd w postępowaniu rozwodowym szczególnie wnikliwie bada, czy rzeczywiście więzi te ustały. W praktyce oznacza to, iż małżonkowie, a przynajmniej jedno z nich jest przekonane o tym, że relacje małżeńskie wygasły i nie ma możliwości ich reaktywacji w przyszłości. Strona procesu (tzn. małżonkowie) muszą wykazać powyższe twierdzenie. Warto zatem przemyśleć, jakimi dowodami dysponujemy. Przede wszystkim będzie to przesłuchanie stron przez Sąd; zeznania świadków oraz wszelkiego rodzaju dokumenty, w tym treść maili, czy sms’ów.

Dobro wspólnych dzieci

Kolejnym kryterium, które Sąd bierze pod uwagę w postępowaniu rozwodowym jest dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków. Małżonkowie chcący uzyskać rozwód zobligowani są do wykazania przed Sądem, iż wskutek tego, nie ucierpi dobro ich wspólnych dzieci.

Istotne z punktu widzenia postępowania w sprawie o rozwód są ponadto zasady współżycia społecznego. Jeżeli okazałoby się, iż rozwód z innych przyczyn jest niedopuszczalny, gdyż stanowiłoby to naruszenie zasad współżycia społecznego, Sąd utrzyma małżeństwo. Obrazując to zagadnienie podam przykład: jeżeli wyłączną pobudką wzięcia rozwodu byłaby poważna choroba małżonka, to takie zdarzenie stoi w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego. W praktyce oznacza to, iż powyższa przyczyna nie przesądzi o wydaniu wyroku rozwodowego.

Brak zgody na rozwód

Inna sytuacja, w której orzeczenie rozwodu nie jest dopuszczalne występuje wtedy, gdy żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, a drugi małżonek nie wyrazi na rozwód zgody. Jednakże, Sąd bada, czy w danych okolicznościach brak zgody koresponduje z zasadami współżycia społecznego- jeżeli nie, Sąd może orzec rozwód. Gdyby jednak drugi z małżonków również wnosił o orzeczenie rozwodu, nie stanowiłoby to przeszkody do rozwiązania małżeństwa.

Podsumowując, aby Sąd mógł wydać wyrok rozwodowy należy wykazać, zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, iż zostały spełnione przesłanki pozytywne, natomiast przesłanki negatywne nie zaistniały (zob. rys. 1 ).

Więcej na temat procesu rozwodowego, alimentów, podziału majątku dowiesz się z pozostałych wpisów na blogu.


Powiązane wpisy: